User Tools

Site Tools


nl:cls

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:cls [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Cls =====
 +==== Formaat ====
 +**cls**
 +==== Beschrijving ====
 +Deze opdracht wist de informatie die in het teskstvenster staat. ​
  
 +
 +=== Voorbeeld === 
 +<code basic4gl>​
 + print " dit is een printopdracht met een grote tekst die over verschillende lijnen getoond wordt. Binnen enkele ogenblikken zal deze tekst gewist worden."​
 + pause 7
 + cls
 +</​code>​
 +
 +
 +
 +----
 +[[print|vorige]] | [[keyboard|klavier en tekst]] | [[outputvisible|volgende]]
nl/cls.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)