User Tools

Site Tools


nl:comment

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:comment [2016/01/01 22:46]
nl:comment [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== # ( Commentaar) =====
  
 +==== Formaat ====
 +**rem** //vrij commentaar//​\\
 +**#** //vrij commentaar// ​
 +
 +==== Beschrijving ====
 +Een lijn die met **rem** of **#** begint wordt door BASIC256 overgeslagen.
 +
 +Een goed programmeur neemt ook de tijd om zijn programma te voorzien met de nodige commentaar. Hierdoor wordt het mogelijk om een programma met anderen te delen. Neem dus de **goede gewoonte** aan om je programma'​s te **voorzien van zinnige commentaar**. Zelfs als je de enige bent die je programma'​s gaat bewerken. zal jij nog weten wat je 2 jaar geleden hebt geprogrammeerd en waarom? ​
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +<​code>​
 +# Dit programma zal 2 lijnen printen
 +print "1st line"
 +print "2nd Line"
 +</​code>​
 +
 +----
 +[[pause|vorige]] | [[nl:​programcontrol|Programma Controle]] | [[whileendwhile|volgende]]
nl/comment.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)