User Tools

Site Tools


nl:input

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:input [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Input =====
 +==== Formaat ====
 +**input** //​uitdrukking//,​ //​stringvariable//​\\
 +**input** //​uitdrukking//,​ //​numericvariable//​\\
 +**input** //​stringvariable//​\\
 +**input** //​numericvarvariable//​
  
 +==== Beschrijving ====
 +De //input// opdracht wacht tot de gebruiker iets intijpt op het klavier en op '​return'​ of '​enter'​ klikt. ​
 +Op dat moment wordt hetgene ingetijpt is opgeslagen in de //​stringvariabele//​ of de //​numvericvariable//​ afhankelijk van hoe het in het programma is aangegeven. ​
 +
 +Indien de //input// ook een //​uitdrukking//​ heeft, dan wordt deze op het scherm getoond. Dit is niet verplicht, maar helpt wel om aan de gebruiker mee te geven wat hij moet doen.
 +
 +Indien de gebruiker een string intijpt terwijl het programma een getal verwacht, dan wordt de //​numericvariabele//​ gelijk aan 0.
 +
 +Er kunnen ook referenties naar array elementen worden gemaakt. ​
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +input "Hoe heet je ?", naam$
 +input "Hoe oud ben je?", leeftijd$ ​
 +print "Hello " + naam$ + ". Ik denk dat je " + leeftijd$ + " jaar oud bent. Klopt nietwaar?"​
 +</​code>​
 +
 +{{:​nl:​input.png|}}
 +
 +----
 +[[keyboard|Klavier en Tekst]] | [[key|volgende]]
nl/input.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)