User Tools

Site Tools


nl:int

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:int [2016/01/01 22:46]
nl:int [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Int =====
 +==== Formaat ====
 +int ( //​expression//​ )
 +==== Beschrijving ====
 +De functie converteer de //​expression//​ naar een geheel getal. ​
 +Zowel een string als een decimaal getal worden dan geconverteerd.Lukt de conversie niet, dan wordt 0 teruggestuurd.
  
 +Deze functie is vooral nuttig samen met de [[rand]] functie. ​
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +a= 4.53
 +print a
 +print int(a)
 +</​code>​
 +geeft dan 
 +<​code>​
 +4.53
 +4
 +</​code>​
 +
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[float|Float]]
 +
 +
 +
 +----
 +[[floor|vorige]] | [[mathematical|Wiskundige Functies]] | [[log|volgende]]
nl/int.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)