User Tools

Site Tools


nl:netread

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:netread [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== NetRead =====
  
 +==== Formaat ====
 +**netread**\\
 +**netread** ( )\\
 +**netread** ( //​socket_number//​ )
 + 
 +==== Beschrijving ====
 +De functie leest de data van de open netwerk connectie op //​socket_number//​ en geeft die terug als string.\\ De functie wacht tot er data is ontvangen. ​
 +Indien er geen //​socket_number//​ werd meegegeven, wordt 0 gebruikt.
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +Voorbeeld uitgewerkt op [[NetConnect|NetConnect]] .
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[NetAddress|NetAddress]],​ [[NetClose|NetClose]],​ [[NetConnect|NetConnect]],​ [[NetData|NetData]],​ [[NetListen|NetListen]],​ [[NetWrite|NetWrite]]
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.31
 +
 +----
 +[[netlisten|vorige]] | [[network|Netwerk]] | [[netwrite|volgende]]
nl/netread.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)