User Tools

Site Tools


nl:seek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:seek [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Seek =====
 +==== Formaat ====
 +**seek** //​plaats//​\\
 +**seek** ( //plaats// )\\
 +**seek** //​filenumber//,​ //​plaats//​\\
 +**seek** ( //​filenumber//,​ //plaats// )
 +==== Beschrijving ====
 +Deze funcite verplaatst de '​lezen/​schrijven'​ plaats zoals opgegeven met //plaats// (aantal bytes vanaf het begin van het bestand)
 +Als je geen bestandnummer opgeeft, wordt de functie uitgevoerd op bestandnummer 0, voor zover die er is. 
  
 +==== Voorbeeld ====
 +FIXME
 +<code basic4gl>​
 +</​code>​
 +
 +==== zie ook ====
 +[[close|Close]],​ [[eof|Eof]],​ [[open|Open]],​ [[read|Read]],​ [[readline|Readline]],​ [[reset|Reset]],​ [[write|Write]],​ [[writeline|Writeline]],​ [[exists|Exists]],​ [[size|Size]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.4
 +
 +----
 +[[size|vorige]] | [[write_and_read|Lezen en schrijven]] | [[size|volgende]]
nl/seek.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)