User Tools

Site Tools


nl:singlepage

~~ODT~~

BASIC-256 Syntax Reference

Syntax voor de programmering van BASIC-256

Wat is BASIC eigenlijk?

BASIC staat voor Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code. Dit is een programmeertaal die speciaal werd ontwikkeld om mensen die geen informatica gestudeerd hebben, in te leiden in het programmeren. Wil je meer weten over Basic zelf, neem dan een kijkje hier BASIC

Wat is een Syntax?

Elke taal, ook een gesproken taal, bvb. Nederlands, Frans of Engels, heeft een manier om de woorden en de zinnen op te maken. Dit is zo ook in de wereld van de computers. Om met eigen woorden te zeggen, is de syntax van een taal het geheel van regels die je moet volgen om die taal te kunnen praten.

Een computerprogramma kan je vergelijken met een tekst die uitsluitend uit opdrachten bestaat. De opdrachten zijn dan in de programmeertaal geschreven. Een reeks opdrachten die samen één geheel vormen noem je een procedure of een functie.

Opdrachten of statements kunnen de volgende elementen bevatten: sleutelwoorden, variabelen, constanten, operatoren, functies.

Wil je iets meer weten over 'syntax'. Kijk hier dan maar eens: Syntax

Wat is een BASIC-256 Syntax?

BASIC-256 programma's bestaan uit een reeks van opdrachten die van elkaar gescheiden worden door een nieuwe lijn. De manier waarop een lijn wordt opgeschreven moet voldoen aan een paar regels. De opdrachten worden na elkaar uitgevoerd.

Bvb. als je dit als opdrachten meegeeft:

print "Dit is de eerste lijn"
print "En dit is de tweede."

dan toont de computer het volgende:

Dit is de eerste lijn
En dit is de tweede.

Je hebt ook de mogelijkheid om de uitvoering van het programma te beïnvloeden, aan te sturen, door een aantal speciale operatoren:

Commentaar toevoegen aan je programma

Een goed programmeur neemt ook de tijd om zijn programma te voorzien met de nodige commentaar. Hierdoor wordt het mogelijk om een programma met anderen te delen. Neem dus de goede gewoonte aan om je programma's te voorzien van zinnige commentaar. Zelfs als je de enige bent die je programma's gaat bewerken. zal jij nog weten wat je 2 jaar geleden hebt geprogrammeerd en waarom?

Dit doe je door # toe te voegen.

# Dit programma zal 2 lijnen printen
print "1st line"
print "2nd Line"

Begin | Volgende

2016/01/01 22:46

Numerieke constanten

Een programma is een lijst van opdrachten die we aan de computer meegeven en die hij moet uitvoeren. Af en toe geven we dingen mee waarmee de computer iets moet doen. Een van de dingen die we hem kunnen meegeven zijn cijfers. We kunnen bvb een programma maken om de computer een som te laten uitvoeren. Dan moet de computer ook wel minstens 2 cijfers van ons meekrijgen.

Wat is een numerieke constante?

Een numerieke constante is voor de BASIC256 wat wij als cijfer beschouwen. Dit cijfer blijft altijd dezelfde constante waarde hebben. Het kan niet veranderen. 5 blijft 5.

Een numerieke constante is :

 • een aantal getallen die een cijfer vormen ( bvb 1 , 25, 36)
 • Getallen kunnen ook door een minteken worden voorafgegaan ( bvb -145, -25, -3 )
 • Getallen kunnen ook een puntje bevatten (getallen na de komma) ( 74.45 , -56.45 )
 • Getallen (enkel positief gehele getallen) kunnen ook in binaire (basis 2)vorm worden getoond, maar dan moeten ze voorafgegaan zijn door 0b ( bvb 0b1110 = 14)
 • Getallen (enkel positief gehele getallen) kunnen ook in octaire (basis 8) vorm worden getoond, maar dan moeten ze voorafgegaan zijn door 0o ( bvb 0o177 = 127)
 • Getallen ( enkel positief gehele getallen) kunnen ook in hexadecimal (basis 16) vorm worden getoond, maar dan moeten ze voorafgegaan zijn door 0x ( bvb 0xff = 255))
Hoe schrijf je numerieke constante?

zo schrijf je een numerieke constante in BASIC256 ( 'print' is de opdracht naar de computer' )

print 3 + 56
print 2.12+5
print 0b001
print 0o177
print 0xff
print 0o177 -45
Opmerkingen
 • je schrijft een decimale op met een punt “.”
 • je zet geen scheidingsteken voor de duizendtallen
Hoe ziet het eruit?

Dit is het resultaat :

PS. Wist je niet cijfers ook met een - konden beginnen of dat er een komma kunnen bevatten? Niet erg. Dit leer je later wel met rekenen of wiskunde. Vandaag heb je het nog niet nodig in het aanleren van BASIC.

PS. Vind je binaire, octaire of hexadecimale cijfers ook maar niks? Niet erg, dat leer je later ook wel.

vorige | Begin | volgende

2016/01/01 22:46

String constante

Wat is een string constante?

String is een Engels woord en betekent “een reeks karakters”. Een karakter is zoveel als een letter, een getal, een leesteken.

Een string constante blijft ook zijn waarde behouden. Het verandert niet. “Hello World” blijft “Hello world”.

Hoe schrijf je een string constante?

Als je een string gebruikt in BASIC256 moet je beginnen met het dubbel aanhalingsteken “ en ook eindigen met hetzelfde teken. Doe je dat niet, … dan geeft de computer een foutmelding of erger nog, dan doet de computer iets wat niet voorzien had.

Zoals je kan zien, wordt een string constante op een andere manier getoond in BASIC356( andere kleur).

Dit zijn correcte String Constanten

 "" ( een lege string)
 " " ( een string die een spatie bevat)
 "3 + 56" (neen, dit is geen som, dit is een string)
 "Hello World!" (zeer beroemde string voor iemand die leert programmeren"
 "Ik ben 9 jaar"
 "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae feugiat dolor" 
Hoe ziet het eruit?

Dit is het resultaat in BASIC256 ( print is de opdracht om de string te tonen)

Als je echter het dubbel aanhalingteken vergeet, dan krijg je volgende foutmelding:

vorige | Begin | volgende

2016/01/01 22:47

Variabelen

Wat is een variabele ?

Numerieke en String constanten kunnen niet veranderen. Ze hebben de waarde die we ze meegeven. Maar soms moet de computer iets onthouden om later terug te nemen. En computer onthoudt gegevens in het geheugen in benoemde lokaties.

Is de inhoud van zo'n lokatie veranderbaar dan heb je een variabele.

Een variable krijgt een naam. Die naam beslis je zelf. Daarna zeg je aan de computer wat er in de variabele zit. Dat kan zowel een numerieke waarde zijn als een string.

Hoe schrijf je een variabele ?

De naam van een variabele:

 • moet beginnen met een letter
 • mag alleen uit letters, cijfers en het onderstrepingsteken bestaan (dus geen speciale tekens)
 • mag maximaal 255 karakters bevatten
 • mag niet gelijk zijn aan een sleutelwoord van BASIC
 • is hoofdlettergevoelig
 • een string variabele moet eindigen met een dollar teken oftewel: $

Dit zijn geldige variabelen

 Naam$
 Naam123$
 naam$
 n12er

Dit zijn slechte variabelen

 Naam ( indien je de bedoeling hebt om er een naam in te zetten)
 123Naam$
 if$ (dit is een sleutelwoord)
 if ( dit is een sleutelwoord)

Na de naam van de variabele zet je het gelijkteken =

Daarna geef je de waarde mee die je aan je variabele wil geven.

Je kan natuurlijk de waarde van de variabele verschillende keren weergeven. Dan neemt de computer wel de laatste waarde die je aan de variabele hebt meegegeven.

meegeven van een waarde aan een variabele

 Naam$="Jip en Janneke"
Hoe ziet het eruit?

Voorbeeldje

In dit voorbeeldje gebruiken we 4 variabelen en geven we hen elk een waarde. Een variabele kan ook samengesteld worden door andere variabelen. Zoals je ziet is een variabele hoefdlettergevoelig. naam$ en Naam$ zijn niet dezelfde.

Naam$ = "Jan Peeters"
naam$ = "Jip en Janneke"
n12SEZsd$= 23
n12SEZsd$= 100
alle_namen$=Naam$ + " " + naam$
 
Print Naam$
Print 
Print alle_namen$
Print 
Print n12SEZsd$

vorige | Begin | volgende

2016/01/01 22:47

Arrays

Wat is een array?

Een array is een Engels woord dat rij of reeks betekent. Bij het programmeren van computers betekent het een lijst van elementen waarvan ieder element in die array een unieke index waarmee heeft dat dat element aangeduid.

Je kan bvb een array hebben van je boeken. Die array bevat de titels van je boeken. Om een array uit te drukken gebruiken we meestal [] Stel dus dat je een lijst van boeken hebt :

 1. Gulliver's Reizen
 2. Reis rond de wereld in 80 dagen
 3. Reis naar de Maan
 4. Robinson Crusoé
 5. Olliver Twist
 6. Max Havelaar

Je kan dan verwijzen naar je tweede boek als Boek[2] en krijgt dan van de computer “Reis rond de wereld in 80 dagen” als antwoord.

Arrays kunnen dus ook in 2 dimensies bestaan. Dan kna je naar een element verwijzen door de 2 indexen mee te geven

Hoe Schrijf je een array?

Array wordt op de volgende manier gedefinieerd.

 • dim numericvariable ( integer )
 • dim stringvariable$ ( Diminteger )
 • dim numericvariable ( rows , columns )
 • dim stringvariable$ ( rows , columns )

Arrays zijn toegewezen volgens de DIM commando of met behulp van ReDim commando. Zij kunnen numerieke of string informatie bevatten.

Toegang tot specifieke elementen in een array wordt bereikt door vierkante haken te gebruiken samen met de gehele offset van het element, te beginnen vanaf nul.

Arrays kunnen ook worden gedimensioneerd en geopend met behulp van twee dimensies.

Array grootte kunnen ook worden verkregen met behulp van [?] [?] En [,?] Op het einde van de array variabele.

dim z(5)
z = {1, 2, 3, 4, 5}
print z[0] + " " + z[4]

en geeft dan

1 5

Voor een volledige syntax, ga naar Dim

Hoe ziet een array eruit?

In BASIC256 ziet het er op de volgende manier uit:

vorige | Begin | volgende

2016/01/01 22:45

Anonieme Arrays

Wat is een anonieme array ?

Een anonieme array is een reeks van numerieke waarden of een set van tekst-waarden, gescheiden door komma's, en tussen accolades {}.

Een anonieme array kan worden gebruikt in plaats van een array variabele, of het kan worden gebruikt om toe te wijzen aan een array variabele.

Voorbeeld
 dim myarray (4)
 myarray = {1, 2, 3, 4} 

vorige | Begin | volgende

2016/01/01 22:45

Operatoren

Rekenkundige operatoren

De operatoren +, -, *, / en ^ worden gebruikt voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen van floating point-en integer getallen. Geldige operanden zijn numerieke constanten en / of numerieke variabelen.

De operatoren %, \, &, |, en ~ worden gebruikt voor modulo, integer delingen, bitwise en bitwise of en bitsgewijze negatie (niet) van integer uitdrukkingen te berekenen. Floating point getallen worden omgezet naar een integer waarde voor de berekening.

 • De operator = wordt gebruikt zowel voor toewijzing aan variabelen, en om te testen op gelijkheid.
 • De operator + kan gebruikt worden om aaneenschakeling van elke combinatie van string constanten en string variabelen uit te voeren.
 • De: operator kan meerdere statements op eenzelfde regel scheidnen.
 • De; operator onderdrukt de nieuwe lijn die is afgedrukt vanuit een PRINT statement.
 • De # operator is een sneltoets voor de Rem statement, en is uitwisselbaar met het.
Logische operatoren

Logische operatoren zijn gebaseerd op de Booleaanse algebra. Het resultaat van een booleaanse bewerking heeft slechts twee mogelijke resultaten: waar of onwaar.

In verschillende talen die in de wiskunde en informatica worden gebruikt, bestaan er verschillende aanduidingen (tekens) voor de booleaanse operatoren.

NOT

resultaat = 'NOT' A

Het resultaat is tegenovergesteld. “NOT A” is onwaar als “A” waar is en als “A” onwaar is, is “NOT A” waar. Dit is een unaire (unary) operator, dat wil zeggen, met slechts een parameter. Alle anderen in deze lijst zijn binaire (binary) operatoren.

AR
01
10
AND

resultaat = A 'AND' B

Het resultaat is waar als zowel “A” als “B” waar zijn, in alle andere gevallen is het resultaat onwaar.

ABR
000
010
100
111
OR

resultaat = A 'OR' B

Het resultaat is waar als “A” waar is of als “B” waar is of als beide waar zijn. Het resultaat is onwaar als zowel “A” als “B” onwaar zijn.

ABR
000
011
101
111
XOR

resultaat = A 'XOR' B

Het resultaat is waar als “A” waar is en “B” onwaar, of als “A” onwaar is en “B” waar. Als “A” en “B” beide waar zijn of beide onwaar zijn is het resultaat onwaar. Deze functie is equivalent aan (A AND NOT B) OR (B AND NOT A)

ABR
000
011
101
110
Relationele operatoren
Volgorde van Operatoren
Volgorde van Operatoren
VolgordeOperatorKategorie/Beschrijving
1( )Groupering
2^Exponent
3- ~Unary Minus en Bitwise Negatie (NOT)
4* / \Vermenigvuldiging and Deling
5% Modulo
6+ -Som, Samentrekking, and Verschil
7& |Bitwise EN of Bitwise OF
8< ⇐ > >= = <>Vergelijkingen
9NOTUnary Not
10ANDLogische EN
11ORLogische OF
12XORLogische Exclusive OF

vorige | Begin | volgende

2016/01/01 22:46

Statements and Functions - Alphabetic

Abs

Formaat

abs ( uitdrukking )

Beschrijving

Dit is een wiskundige functie.
Geeft de absolute waarde (wat is dat nu weer) terug van een numerieke uitdrukking.

Hier kan je een beetje oefenen… absolute waarde

Voorbeeld
print abs(-45)
print abs(6.45)

geeft dan

45
6.45

Wiskundige Functies | volgende

2016/01/01 22:45

Acos

Formaat

acos ( uitdrukking )

Beschrijving

Dit is een wiskundige formule, meer bepaald uit de Goniometrie

De functie berekent de arccosinus van uitdrukking. De hoek moet in radianen worden meegegeven (0 tot 2pi).
de functie wordt ook af en toe als cos-1 genoteerd.

Meer informatie over deze functie vind je op de wiki : acos

Voorbeeld
print acos(.1215)
Zie ook
2016/01/01 22:45

Asc

Formaat

asc ( uitdrukking )

Beschrijving

Verandert het eerste karakter van een string van uitdrukking naar een getal die de ASCII waarde weergeeft.

AscChrAscChrAscChrAscChrAscChrAscChr
32SPATIEBALK48064@80P96`112p
33!49165A81Q97a113q
3450266B82R98b114r
35#51367C83S99c115s
36$52468D84T100d116t
37%53569E85U101e117u
38&54670F86V102f118v
39'55771G87W103g119w
40(56872H88X104h120x
41)57973I89Y105i121y
42*58:74J90Z106j122z
43+59;75K91[107k123{
44,60<76L92\108l124|
45-61=77M93]109m125}
46.62>78N94^110n126~
47/63?79O95_111o127
Zie ook

Chr

Voorbeeld
print asc("A")
print asc("blauw")

toont dan

65
98
Nieuw Vanaf
2016/01/01 22:45

Asin

Formaat

asin ( uitdrukking )

Beschrijving

Berekent de arcsinus (boogsinus) van uitdrukking. De hoek moet in radianen worden meegegeven (0 tot 2pi).
de functie wordt ook af en toe als sin-1 genoteerd. Meer informatie over deze functie vind je op de wiki : asin

Voorbeeld
print asin(.1215)
Zie ook
2016/01/01 22:45

Atan

Formaat

atan ( uitdrukking )

Beschrijving

Dit is een wiskundige formule, meer bepaald uit de Goniometrie

De functie berekent de arctangens of boogtangens van uitdrukking. De hoek moet in radianen worden meegegeven (0 tot 2pi).
de functie wordt ook af en toe als tan-1 genoteerd.

Meer informatie over deze functie vind je op de wiki : atan

Voorbeeld
print atan(.1215)
Zie ook
2016/01/01 22:45

Ceil

Formaat

ceil ( uitdrukking )

Beschrijving

Afronden naar boven (ceil is het Engelse woord voor Plafond).
Het getal van de uitdrukking wordt daarbij afgerond naar het laagste gehele getal dat groter is dan of gelijk is aan het oorspronkelijke getal.

 • Voor positieve getallen is het dus 3,14 → 4 en 5,85 → 6.
 • Voor negatieve getallen wordt dezelfde regel toegepast: −4,24 → −4.
Zie ook
Voorbeeld
print ceil(9.1)
print ceil(-5.4)

geeft dan

10
-5

vorige | Wiskundige Functies | volgende

2016/01/01 22:46

Changedir

Formaat

changedir uitdrukking
changedir ( uitdrukking )

Beschrijving

Met deze functie verandert de huidige 'werk' directory naar het pad zoals opgegeven in de uitdrukking.
Voor alle systemen (Windows,Linux) geldt dat een forward slash (/) de verschillende folders van elkaar scheidt.

changedir komt van het Engelse “Change Directory” (verander van folder).

Zie ook
Voorbeeld
print currentdir ( ) //om huidige actieve directory te zien
changedir "./basic"
print currentdir ( ) // om de nieuwe actieve directory te zien

wordt dan

/home/guest
/home/guest/basic
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Chr

Formaat

chr ( uitdrukking )

Beschrijving

Verandert een geheel getal van uitdrukking naar een enkel karakter string uitdrukking op basis van de ASCII waarde van het getal. Zie ook asc Voor de complete ASCII conversietabel.

Zie Ook

Asc

Voorbeeld
print chr(66)+chr(111)+chr(111)+chr(33)

toont dan

Boo!
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Circle

Formaat

circle x,y,r

Beschrijving

Hiermee ga je dus een cirkel tekenen die het middelpunt heeft op de x,y coördinaat in het grafisch venster, met een straal van r

Voorbeeld
color yellow
rect 0,0,300,300
color red
circle 120,120,80

toont het mooie beeld


vorige | Tekenen en kleuren | volgende

2016/01/01 22:46

Clickb

Formaat

clickb
clickb ( )

Beschrijving

De functie laat weten welke knop de gebruiker het laatst aangeklikt heeft in het 'grafische venster'. En alleen daar dus!
Er wordt 0 teruggegeven als er niet werd geklikt. Indien verschillende knoppen samen werden ingedrukt,dan wordt de som van die knoppen gegeven.

Resultaten
WaardeWelke muisknop
0Gen enkele
1Links
2Rechts
4Midden
Zie ook
Voorbeeld
# wis de vorige muiskliks weg
clickclear
# wacht tot de gebruiker de muis aanklikt
print "Klik de muis in het grafisch venster"
while clickb = 0
 pause .01
endwhile
# Toon waar de gebruiker heeft geklikt
print "U klikte op de volgende plaats in het grafisch venster (" + clickx + "," + clicky + ")"
# Toon welke knop de gebruiker heeft geklikt
if clickb=0 then knop$="geen"
if clickb=1 then knop$="linkse"
if clickb=2 then knop$="rechtste"
if clickb=4 then knop$="middenste"
 
print "U klikte op de " + knop$ + " knop."

Het lukt maar niet om iets 2 knoppen tegelijk aan te klikken. Lukt het u?

Nieuwe vanaf
2016/01/01 22:46

Clickclear

Formaat

clickclear
clickclear ( )

Beschrijving

De functie zet de waarden van ClickB, Clickx, en Clicky op nul om zo de volgende klik correct te kennen.

zie ook
Voorbeeld

zie voorbeeld bij clickb

Nieuwe vanaf versie
2016/01/01 22:46

Clickx

Formaat

clickx
clickx ( )

Beschrijving

De functie geeft de x-coördinaat terug van de plaats waar u het laatst in het grafisch venster hebt geklikt. De x-coördinaat is de horizontale as van links naar rechts.

Zie ook
Voorbeeld

Zie voorbeeld bij Clickb.

Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Clicky

Formaat

clicky
clicky ( )

Beschrijving

De functie geeft de y-coördinaat terug van de plaats waar u het laatst in het grafisch venster hebt geklikt. De y-coördinaat is de vertikale as van beneden naar boven.

Zie ook
Voorbeeld

Zie voorbeeld bij Clickb.

Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Clg

Formaat

clg

Beschrijving

Wist het grafisch venster. Je gebruikt dit meestal als je een programma begint, als je iets nieuws wil tonen.

Voorbeeld
rem er worden nu een paar vierhoeken getekend.
color yellow
rect 10,10,50,50
color blue
rect 50,50,30,80
color red
rect 100,100,10,50
pause 5 # die krijg je 5 seconden te zien
clg
print "grafisch venster is leeggemaakt !" 

vorige | Tekenen en kleuren | volgende

2016/01/01 22:46

Close

Formaat

close
close ( )
close Bestandnr
close ( Bestandnr )

Beschrijving

Deze functie sluit een bestand dat open is. Indien dat bestand niet open was, dan gebeurt er niets. Indien het Bestandnr niet wordt weergegeven, wordt 0 genomen .

Als je verwijst naar een bestandsnummer dat niet bestaat, krijg je wel een foutmelding.

close betekent (sluiten) in het Engels.

Zie ook
Voorbeeld
print currentdir ( )
open(1, "bestand.txt")
close 1

geeft geen feedback.

print currentdir ( )
open(1, "bestand.txt")
close 

Geeft foutbericht. De close functie probeert bestandnummer 0 te sluiten, maar die bestaat niet, en je krijgt de fout: FOUT op lijn 4: File not open.


vorige | Lezen en schrijven | volgende

2016/01/01 22:46

Cls

Formaat

cls

Beschrijving

Deze opdracht wist de informatie die in het teskstvenster staat.

Voorbeeld
 print " dit is een printopdracht met een grote tekst die over verschillende lijnen getoond wordt. Binnen enkele ogenblikken zal deze tekst gewist worden."
 pause 7
 cls

vorige | klavier en tekst | volgende

2016/01/01 22:46

Color

Formaat

color kleurnaam
color ( kleurnaam )
color rood, blauw, groen
color ( rood, blauw, groen )
color rgb_waarde
color ( rgb_waarde )

Beschrijving

Zet de waarde van het potlood

 • in de opgegeven kleurnaam
 • in een RGB kleur die samengesteld is door een waarde van rood, blauw, groen
 • of in een kleur opgegeven door de rgb waarde.

Er bestaat ook een kleurnaam CLEAR, met een waarde -1. Dit komt overeen met de gom. De tekening of de pixel wordt dan doorzichtig. Dit laatste is vooral nuttig als je met sprites werkt via de Spriteslice opdracht.

Kleurnamen en RGB waarden
Kleurnaam1)RGB Waarde
black0, 0, 0<hi #000000>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
white255, 255, 255<hi #FFFFFF>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
red255, 0, 0<hi #FF0000>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
darkred128, 0, 0<hi #800000>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
green0, 255, 0<hi #00FF00>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
darkgreen0, 128, 0<hi #008000>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
blue0, 0, 255<hi #0000FF>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
darkblue0, 0, 128<hi #000080>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
cyan0, 255, 255<hi #00FFFF>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
darkcyan0, 128, 128<hi #008080>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
purple255, 0, 255<hi #FF00FF>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
darkpurple128, 0, 128<hi #800080>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
yellow255, 255, 0<hi #FFFF00>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
darkyellow128, 128 ,0<hi #808000>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
orange255, 102, 0<hi #FF6600>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
darkorange176, 61 ,0<hi #B03D00>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
grey164, 164 ,164<hi #A4A4A4>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
darkgrey128, 128 ,128<hi #808080>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi>
clear-1~~SP~~
Zie ook
Voorbeeld
clg
color rgb(128,128,128)
rect 0,0,graphwidth, graphheight
color red
circle 100,100,50
color 255,160,160
circle 100,100,25

tekent een grijs vierkant met een rode stip ( cirkel) met een roze middelpunt.

Color

Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Cos

Formaat

cos ( uitdrukking )

Beschrijving

Dit is een wiskundige formule, meer bepaald uit de Goniometrie

De functie berekent de cosinus van uitdrukking. De hoek moet in radianen worden meegegeven (0 tot 2pi).

Meer informatie over deze functie vind je op de wiki : cos

Voorbeeld
clg
color black
# tekent de assen
line 0,150,300,150
line 150,0,150,300
# we starten hier
color blue
lastx = 0
lasty = cos(0) * 50 + 150
# now step across the line and draw
for x = 0 to 300 step 5
  angle = x / 300 * 2 * pi
  y = cos(angle) * 50 + 150
  line lastx, lasty,x, y
  lastx = x
  lasty = y
next x

++++geeft dan :| ++++

Zie ook
2016/01/01 22:46

Currentdir

Formaat

currentdir
currentdir ( )

Description

Geeft het volledig gekwalificeerd pad naar de werking directory van BASIC-256

Om de folders van elkaar te scheiden worden altijd Forward Slashes (/) gebruikt.

Zie ook
Voorbeeld
print currentdir ( )

geeft dan

/home/guest
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Day

Formaat

day
day ( )

Beschrijving

Geeft de dag terug op basis van de datum van de computer (1-31).

Zie ook
Voorbeeld
print "Het is vandaag ";
print day + "/" + (month + 1) + "/" + year

geeft volgend resultaat|

Het is vandaag 29/01/2012
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

DBClose

Formaat

dbclose
dbclose ( )

Beschrijving

De functie sluit de SQLite database.

Voorbeeld

Zie het voorbeeld bij DBOpen .

Zie ook

Meer informatie over databases in het algemetn en SQLite in het bijzonder vind je op SQLite Home Page en SQL at Wikipedia.

Nieuw vanaf

0.9.6y


Databank | volgende

2016/01/01 22:46

DBCloseSet

Formaat

dbcloseset
dbcloseset ( )

Beschrijving

De functie sluit de recordset die via DBOpenSet geopend werd.

Voorbeeld

zie voorbeeld bij DBOpen.

Zie Ook
Nieuw Vanaf

0.9.6y


vorige | Databank | volgende

2016/01/01 22:46

DBExecute

Formaat

dbexecute SqlOpdracht
dbexecute ( SqlOpdracht )

Beschrijving

De functie voert de SqlOpdracht uit op de open SQLite database. Deze opdracht opent geen recordset !
De SQLOdracht dit hiermee meestal wordt uitgevoerd is een insert of update opdracht, of ook wel een DDL opdracht.
Als je een Sql opdracht wil uitvoeren om informatie uit te lezen, wordt DBOpenSet gebruikt.

Voorbeeld

Voorbeeld is uitegewerkt op de DBOpen page.

Zie ook
Nieuw vanaf

0.9.6y


vorige | Databank | volgende

2016/01/01 22:46

DBFloat

Formaat

dbfloat ( Kolomnummer )

Beschrijving

De functie geeft een de waarde van kolomnummer van de open recordset terug als decimale waarde.

Voorbeeld

UItgewerkt voorbeeld vind je op de DBOpen pagina.

Zie ook
Nieuw vanaf

0.9.6y


vorige | Databank | volgende

2016/01/01 22:46

DBInt

Formaat

dbint ( Kolomnummer )

Beschrijving

De functie geeft een de waarde van kolomnummer van de open recordset terug als geheel getal.

Voorbeeld

Uitgewerkt voorbeeld vind je op de DBOpen pagina.

Zie ook
Nieuw vanaf

0.9.6y


vorige | Databank | volgende

2016/01/01 22:46

DBOpen

Formaat

dbopen SQLiteFile
dbopen ( SQLiteFile )

Beschrijving

De functie opent een SQLite database bestand. Als het bestand niet bestaat, dan wordt het aangemaakt.

Voorbeeld
#database foo - maak de database aan, zet dat in de database - open dan een recordset en lees de data uit de tabel.
 
# maak een nieuw bestand aan en open het
dbopen "dbtest.sqlite3"
 
# wis de oude tabel, vang de fout op indien de tabel niet bestaat. 
onerror errortrap
dbexecute "drop table foo;"
offerror
# create and populate
dbexecute "create table foo (id integer, words text, value decimal);"
dbexecute "insert into foo values (1,'een',3.14);"
dbexecute "insert into foo values (2,'twee',6.28);"
dbexecute "insert into foo values (3,'drie',9.43);"
 
# open een recordset en ga door alle rijen
dbopenset "select * from foo order by words;"
while dbrow()
	print dbint(0) + dbstring(1) + dbfloat(2)
end while
dbcloseset
 
# Sluit de boel maar
dbclose
end
 
errortrap:
# 't is goed, ga gewoon verder 
return

toont dan

1een3.14
3drie9.43
2twee6.28
Zie ook
Externe Links

Meer informatie over database en SQLLite vind je op SQLite Home Page en SQL at Wikipedia.

Nieuw vanaf

0.9.6y


vorige | Databank | volgende

2016/01/01 22:46

DBOpenset

Formaat

dbopenset SqlOpdracht
dbopenset ( SqlOpdracht )

Beschrijving

De functie voert een SQLOpdracht uit op de open database en maakt een recordset aan zodat het programma door het resultaat kan.

Voorbeeld

Uitgewerkt voorbeeld terug te vinden op DBOpen.

Zie ook
Nieuw vanaf

0.9.6y


vorige | Databank | volgende

2016/01/01 22:46

DBRow

Formaat

dbrow
dbrow ( )

Beschrijving

De functie wordt gebruikt om naar het volgend record in de open recordset te gaan.
De functie geef true weer als er een nieuwe rij werd gelezen, of geeft een false als er geen nieuwe rij werd uitgelezen en je op het einde van de recordset staat.

Voorbeeld

Het uitgewerkt voorbeeld vind je bij DBOpen.

Zie ook
Nieuw vanaf

0.9.6y


vorige | Databank | volgende

2016/01/01 22:46

DBString

Formaat

dbstring ( Kolomnummer )

Beschrijving

De functie geeft een de waarde van kolomnummer van de open recordset terug als string.

Voorbeeld

Uitgewerkt voorbeeld vind je op de DBOpen pagina.

Zie ook
Nieuw vanaf

0.9.6y


vorige | Databank

2016/01/01 22:46

Degrees

Formaat

degrees ( expression )

Beschrijving

Deze functie converteert een hoek in radianen naar graden.

Voorbeeld
print 2*pi
print degrees(2*pi)

geeft dan

6.283185
360
Zie ook
2016/01/01 22:46

Dim

Formaat

dim numeriekevariable ( getal )
dim stringvariable$ ( getal )
dim numeriekevariable ( rijen , kolommen )
dim stringvariable$ ( rijen , kolommen )

Beschrijving

met deze functie wordt een één-dimensionele tabel van getal lang aangemaakt of een twee-dimensionele tabel die je via (rij,kolom) kan bereiken.
Afhankelijk van de definitie wordt een numerieke of string tabel aangemaakt.
Het eerste element van de tabel heeft altijd een index = 0 . Het laatste element getal-1 of rij-1,kolom-1

Zie ook
Voorbeeld
dim z(5)
z = {1, 2, 3, 4, 5}
print z[0] + " " + z[4]

toont dan

1 5
dim c$(4)
c$ = {"klein", "klein", "kleutertje", "..."}
print c$[2] + " " + c$[3] + " ";
print c$[1] + " " + c$[0] + "?"

wordt dan

klein klein kleutertje ...

Tabellen | volgende

2016/01/01 22:46
 

End

Formaat

end

Beschrijving

Dez opdracht stop de uitvoering van het programma

Voorbeeld
print "Ik heb gedaan."
end
print "Of niet soms?"

zal het volgende tonen

Ik heb gedaan.

Zoals je ziet, wordt de volgende opdracht niet meer uitgevoerd.


vorige | Programma Controle | volgende

2016/01/01 22:46

Eof

Formaat

eof
eof()
eof(Bestandnr)

Beschrijving

Met deze functie kan je weten of we het laatste stukje van een bestand hebben bereikt of niet ( true/false)2). Als je het Bestandnr niet meegeeft, dan wordt bestandnummer 0 verondersteld.

Je krijgt een foutmelding als je EOF probeert te doen op een bestandnummer dat geen open bestand bevat.

Je gebruikt deze functie om te weten of je alles al hebt gelezen bvb. Probeer je dan nog eens te lezen (na de EOF) dan krijg je een foutmelding.

Zie ook
Voorbeeld
print currentdir ( )
open(1, "bestand.txt")
print eof(1)
close 1

geeft

1 #omdat bestand.txt niets bevat 
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Exists

Formaat

exists ( uitdrukking )

Beschrijving

Deze functie geeft een (true/false)3) terug om aan te tonen of het bestandspad naar het bestand zoals in uitdrukking bestaat of niet.
Hou ermee rekening dat dze functie enkel weergeeft of het bestand dat je opgeeft bestaat in het opgegeven pad….

Zie ook
Voorbeeld
print currentdir ( ) # om te zien waar je bent
print exists ("success.wav") # dit is een bestand dat inderdaad in de opgegeven currentdir aanwezig is
print exists ("failed.wav") # dit is een bestand dat niet bestaat 

geeft dan

/home/guest/basic
1
0
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

FastGraphics

Formaat

fastgraphics

Beschrijving

Met deze functie activeer je de fastgraphics mode tot je Basic-256 verlaat. Met de fastgrpahics mode gaat Basic-256 de grafische output of het grafisch venster, enkel aanpassen wanneer het [refresh]] commando wordt meegegeven. Dit zorgt ervoor dat bij moeilijke en zware animaties het scherm niet begint te flikkeren.

Opmerking

Indien je met iets maakt met animatie, is het beter dat je de tekenopdreachten in een subroutine plaatst en een refrech uitvoert nadat al het tekenwerk is gebeurd voor dat frame.

Voorbeeld
nog uit te werken
Zie Ook
2016/01/01 22:46

Float

Formaat

float ( expression )

Beschrijving

De functie converteert expression naar een decimaal getal.
Float converteert zowel een integer getal als een string naar een decimaal getal.
Indien de conversie niet lukt, wordt nul weergegeven !

Zie Ook

Int

a$= "5/10"
print a$
print float(a$)

toont

5/10
5
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Floor

Formaat

floor ( uitdrukking )

Beschrijving

Afronden naar beneden (floor is het Engelse woord voor vloer).
Het getal van de uitdrukking wordt daarbij afgerond naar het laagste gehele getal dat kleiner is dan of gelijk is aan het oorspronkelijke getal.

 • Voor positieve getallen wordt dat dus 3,14 → 3 en 5,85 → 5.
 • Voor negatieve getallen wordt dezelfde regel toegepast: −4,24 → −5.
Zie ook
Voorbeeld
print floor(9.1)
print floor(-5.4)

geeft dan

9
-6

vorige | Wiskundige Functies | volgende

2016/01/01 22:46

Font

Formaat

font lettertype, grootte, gewicht

Beschrijving

De functie definieert het lettertype dat in het grafisch venster zal worden gebruikt.
De groote wordt in points uitgedrukt. (1/72“).
Het gewicht is een nummer van 1 tot 100 en geeft aan hoe dik de leeters worden Licht=25, Normaal=50, and Vet=75.

Voorbeeld
clg 
color grey
rect 0,0,graphwidth,graphheight
color red
font "Times New Roman",18,50
text 10,100,"Fraaie tekst"
color darkgreen
font "Tahoma",14,75
text 10,200,"En dit is de vette tekst!"

wordt dan

Opmerking

In Linux zijn de lettertypes die gedifinieerd staan aleemaal beschikbaar. Let wel dat je de hele correcte schrijfwijze van een lettertype gebruikt.

Zie ook
Nieuw Vanaf
2016/01/01 22:46
 

GetColor

Formaat

getcolor
getcolor()

Beschrijving

De functie geeft de huidige RGB waarde terug van de kleur van het potlood. RGB wordt berekend door (((rood*256)+groen*256)+blauw). De waarden van rood, groen en blauw moeten tussen 0 en 255 liggen.

Indien het potlood een transparante kleur heeft via de CLEAR kleur, wordt -1 teruggegeven.

Voorbeel
color red
print getcolor

geeft dan

16711680
Zie ook
Nieuw Vanaf
2016/01/01 22:46

GetSlice

Formaat

getslice(x, y, breedte, hoogte)

Beschrijving

de functie geeft een string terug die de hexadecimale representatie is van een vierhoek, op basis van de parameters die opgegeven zijn.

De string bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Eerste 4 bytes voor de breedte
 • Volgende 4 bytes voor de hoogte
 • 6 bytes per pixel (breedte*hoogte*)
Voorbeeld
print getslice(0,5,10,5)

geeft dan

000a0005f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8
Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Goto

Formaat

goto etiket

etiket

 • moet met een letter beginnen
 • mag geen sleutelwoord zijn
 • moet eindigen met :#
Beschrijving

Gaat naar het etiket Een etiket wordt ook vaak label genoemd in het engels en bij het programmeren.

Zoals je weet worden de opdrachten in een BASIC256 programma mooi na elkaar uitgevoerd. Met deze opdracht kan je daarvan afwijken en kan je het progamma heel wat verder of zelfs helemaal terug laten beginnen.

Met dat laatste mooet je wel opletten. Het is inderdaad mogelijk dat je daardoor in een lus terechtkomt dat nooit eindigt !!!! Dan blijft je programma voor altijd doorlopen, tenzij je het hardhandig stopt, maar dit is niet zo mooi.

 • Een aantal programmeurs vindt het gebuik van goto in de programma's niet altijd mooi en een goed idee.
 • Zorg trouwens goed dat de label/etiket dat je meegeeft ook bestaat, anders krijg je een foutmelding van je programma.
 • Het is een goede gewoonte geen sleutelwoorden te gebuiken voor je etiketten. Dit zal niet goed werken
Zie ook
Voorbeeld
print "Ik wil";
goto gaverder
print " geen";
gaverder: #
print " koekjes."

zal het volgende tonen

Ik wil koekjes.

print “ geen” wordt dus niet uitgevoerd.


vorige | Programma Controle | volgende

2016/01/01 22:46
 

Graphheight

Formaat

graphheight
graphheight()

Beschrijving

Geeft de hoogte terug (y dimensie) van het huidig grafisch venster.

Voorbeeld

Met volgend voorbeeld kleur ik het hele grafisch venster groen.

 • Eerst wordt de grootte en breedte van het venster gezet via graphsize,
 • dan zet ik de tekenkleur op groen via color.
 • Vervolgens maak ik een vierhoek met rect, waarbij de hoogte overeenkomt met het grafisch venster, maar niet de breedte. Die blijft op 50 staan.

Je kan ook de grootte van de vierkant met getallen invullen, maar dan wordt geen rekening gehouden met het grafisch venster. Als je dan een groter of kleiner venster maakt, klopt je tekening niet meer.

clg
graphsize 100,100
color green
rect 0,0,50,graphheight
Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Graphsize

Formaat

graphsize breedte, hoogte

Beschrijving

Verandert de grootte van het grafische venster en past dan ook de Basic-256 venster aan. breedte en grootte worden in pixels uitgedrukt en zijn tussen 0 en … de grootte van je scherm.
Dit zijn sommige standaard formaten :

 • 800×600
 • 1024×768
Opmerkingen
 • Als je de grootte van het grafisch venster groter maakt dan je scherm, verdwijnen knoppen en andere delen van het Basic-256 scherm. Dit maakt het verder lastig, bvb om je programma te bewaren voor je de applicatie verlaat.
 • Als je Basic-256 aflsuit en je start terug op dan heb je de standaard grootte terug ( 300×300)
 • je kan eigenlijk ook waarden < 0 meegeven. Wat zie je dan nog?

Met volgend voorbeeld kleur ik het hele grafisch venster groen.

 • Eerst wordt de grootte en breedte van het venster gezet via graphsize,
 • dan zet ik de tekenkleur op blauw via color.)
 • Vervolgens maak ik een vierhoek met rect, waarbij de grootte en de breedte overeenkomen met het grafisch venster graphwidth,graphheight.

Dit alles was nodig om de grootte van het grafisch venster te tonen. Probeer gerust andere groottes.

clg
graphsize 800,600
color blue
rect 0,0,graphwidth,graphheight
Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Graphwidth

Formaat

graphwidth
graphwidth()

Beschrijving

Geeft de breedte terug (x dimensie) van het huidig grafisch venster.

Voorbeeld

Met volgend voorbeeld kleur ik het hele grafisch venster groen.

 • Eerst wordt de grootte en breedte van het venster gezet via graphsize,
 • dan zet ik de tekenkleur op groen via color.
 • Vervolgens maak ik een vierhoek met rect, waarbij de breedte overeenkomt met het grafisch venster, maar niet de hoogte. Die blijft op 20 staan.

Je kan ook de grootte van de vierkant met getallen invullen, maar dan wordt geen rekening gehouden met het grafisch venster. Als je dan een groter of kleiner venster maakt, klopt je tekening niet meer.

clg
graphsize 100,100
color green
rect 0,0,graphwidth,20
Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Hour

Formaat

hour
hour()

Beschrijving

Geeft het uur terug op basis van de tijd van de computer (0-23).

Voorbeeld
# Toon een leesbare datum
dim months$(12)
months$ = {"Januari", "Februari", "Maart", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Augustus", "September", "October", "November", "December"}
print right("0" + day, 2) + "-" months$[month] + "-" + year 
# Toon een leesbare datum
h = hour
if h > 12 then
h = h - 12
ampm$ = "PM"
else
ampm$ = "AM"
end if
if h = 0 then h = 12
print right("0" + h, 2) + "-" + right("0" + minute, 2) + "-" + right("0" + second, 2) + " " + ampm$

Toont ongeveer zo iets.

29-januari-2012
10-00-02 PM
Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Instr

Formaat

instr ( hooiberg , naald )
instr ( hooiberg , naald , start )
instr ( hooiberg , naald , start , hoofdletterongevoelig)

Beschrijving

Met deze functie ga je naar of je de string naald in de -grotere- string hooiberg kan vinden.
* als dit zo is, dan geeft de functie de plaats van de naald in de hooiberg terug, wat we ook de index noemen. * wordt niets gevonden, dan geeft de functie 0 terug.

Je kan ook opgeven dat er in de hooiberg pas vanaf positie start mag gezocht worden.
Je kan bovendien meegeven of bij het zoeken ook gelt moet worden op het feit dat de zoektocht ook hoofdlettergevoelig is. Is dit niet zo, dan worden grote en kleine letters gelijkgesteld.

Nota

De index begint op 1.

Voorbeeld
print instr("Hello", "lo")
print instr("101,222,333",",",5)

geeft dan

4
8
Versie
2016/01/01 22:46

Int

Formaat

int ( expression )

Beschrijving

De functie converteer de expression naar een geheel getal. Zowel een string als een decimaal getal worden dan geconverteerd.Lukt de conversie niet, dan wordt 0 teruggestuurd.

Deze functie is vooral nuttig samen met de rand functie.

Voorbeeld
a= 4.53
print a
print int(a)

geeft dan

4.53
4
Zie ook
2016/01/01 22:46
 

Imgload

Formaat

imgload x, y, bestandsnaam
imgload x, y, schaal, bestandsnaam
imgload x, y, schaal, rotatie, bestandsnaam

Beschrijving

Met deze functie wordt een beeld opgeladen van een bestand en wordt het weergegeven in het grafisch venster.
Met de paramaters x en y geeft je aan waar het CENTRUM van het beeld moet staan. Hiermee wijkt deze functie af van alle andere grafische functies.
Als er wordt geroteerd, is dat op basis van het centrale punt, kloksgewijs, en hoek wordt in radianen opgegeven.
Je kan het beeld ook aanpassen in de schaal , met andere woorden, je kna het verkleinen of vergroten.
De functie werkt voor de meeste bestanden:

 • BMP (Windows Bitmap)
 • GIF (Graphic Interchange Format)
 • JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group)
 • PNG (Portable Network Graphics).
Voorbeeld
nog uit te werken
Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Input

Formaat

input uitdrukking, stringvariable
input uitdrukking, numericvariable
input stringvariable
input numericvarvariable

Beschrijving

De input opdracht wacht tot de gebruiker iets intijpt op het klavier en op 'return' of 'enter' klikt. Op dat moment wordt hetgene ingetijpt is opgeslagen in de stringvariabele of de numvericvariable afhankelijk van hoe het in het programma is aangegeven.

Indien de input ook een uitdrukking heeft, dan wordt deze op het scherm getoond. Dit is niet verplicht, maar helpt wel om aan de gebruiker mee te geven wat hij moet doen.

Indien de gebruiker een string intijpt terwijl het programma een getal verwacht, dan wordt de numericvariabele gelijk aan 0.

Er kunnen ook referenties naar array elementen worden gemaakt.

Voorbeeld
input "Hoe heet je ?", naam$
input "Hoe oud ben je?", leeftijd$ 
print "Hello " + naam$ + ". Ik denk dat je " + leeftijd$ + " jaar oud bent. Klopt nietwaar?"


Klavier en Tekst | volgende

2016/01/01 22:46

Key

Formaat

key
key()

Beschrijving

Geeft onmiddellijk de gehele waarde terug die overeenkomt met de toets die op het toestenbord werd ingedrukt. Als geen enkele toets werd ingedrukt sinds de laatste keer de opdracht werd opgeroepen, dan wordt 0 teruggestuurd.

Opemerking
if key = 47 then print key

zal niet het verwachte resultaat geven, omdat het twee keer na elkdaar de opdracht uitvoert, en telkens een verschillend resultaat teruggeeft.

Dit geeft echter het resultaat dat je verwacht:

a = key
if a = 47 then print a

vorige | klavier en tekst | volgende

2016/01/01 22:46

LastError

Formaat

lasterror
lasterror ( )

Beschrijving

Geeft het laatste foutnummer terug dat werd tegengekomen bij het uitvoeren van het programma.

Voorbeeld

Voorbeeld is terug te vinden op de foutboodschappenpagina

Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

LastErrorExtra

Formaat

lasterrorextra
lasterrorextra ( )

Beschrijving

Geeft “extra” informatie over de fout.

Voorbeeld

Volg het voorbeeld van de foutboodschappen lijst

Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

LastErrorLine

Formaat

lasterrorline
lasterrorline ( )

Beschrijving

Geeft het lijnnummer weer van de lijn in het programma waar de fout zich voordeed.

Voorbeeld

Volg het voorbeeld van de foutboodschappen lijst

Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

LastErrorMessage

Formaat

lasterrormessage
lasterrormessage ( )

Beschrijving

Geeft de laatste foutboodschap terug.

Voorbeeld

Volg het voorbeeld van de foutboodschappen lijst

Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Left

Formaat

left( string, lengte)

Beschrijving

De functie geeft lengte karakters van string terug, te beginnen van links.

Zie ook
Voorbeeld
print left("Hello allemaal, blij dat jullie er zijn", 4)

tootn dan

Hello
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Length

Formaat

length( string )

Beschrjiving

Deze functie geeft het aantal karakters van de string string

Voorbeel
a$= "Hoe lang is dit zinnetje nu?"
print a$
print "de string a is " + length(a$) + " karakters lang."

geeft dan

Hoe lang is dit zinnetje nu?
de string a is 28 karakters lang.

vorige | Stringbewerkingen | volgende

2016/01/01 22:46

Line

Formaat

line x0, y0, x1, y1
line(x0, y0, x1, y1)

Beschrijving

Met deze functie teken je een … lijn :-)

De lijn gaat van (x0,y0) naar (x1,y1)

Voorbeeld
color white
rect 0,0,300,300
color black
line 50,50,200,200
line 100,200,200,200
line 100,200,50,50

maakt volgende tekening

Line


vorige | Tekenen en kleuren | volgende

2016/01/01 22:46

Log

Formaat

log ( expression )

Beschrijving

Geeft het natuurlijk logaritme van expression terug.

Voorbeeld
a= 10
print a
print log(a)

geeft dan

10
2.302585
Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46
 

Lower

Formaat

lower( string)

Beschrijving

Deze functie verandert alle hoodletters in de string naar kleine letters.

Zie ook

Upper

print lower("blaUw!")

wordt dan

blauw!
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Mid

Formaat

mid( string, start karakter, aantal)

Beschrjving

Hiermee krijg je een deel van je string terug , te beginnen van karakter en dat voor zoveel aantal karakters.

Zie ook
Voorbeeld
print mid("Schipper mag ik overvaren?", 10, 3)

tootn

mag

vorige | Stringbewerkingen | volgende

2016/01/01 22:46

Minute

Formaat

minute
minute()

Beschrijving

Geeft de minuten terug op basis van de tijd van de computer (0-59).

Voorbeeld
# Toon een leesbare datum
dim months$(12)
months$ = {"Januari", "Februari", "Maart", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Augustus", "September", "October", "November", "December"}
print right("0" + day, 2) + "-" months$[month] + "-" + year 
# Toon een leesbare datum
h = hour
if h > 12 then
h = h - 12
ampm$ = "PM"
else
ampm$ = "AM"
end if
if h = 0 then h = 12
print right("0" + h, 2) + "-" + right("0" + minute, 2) + "-" + right("0" + second, 2) + " " + ampm$

Toont ongeveer zo iets.

29-januari-2012
10-00-02 PM
Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Month

Formaat

month
month()

Beschrijving

Geeft de maand terug op basis van de tijd van de computer.

 • januari⇒0 ( en niet 1 dus !!!! )
 • februari⇒1
 • maart⇒2
 • april⇒3
 • mei⇒4
 • juni⇒5
 • juli⇒6
 • augustus⇒7
 • september⇒8
 • oktober⇒9
 • november⇒10
 • december⇒11 ( geen 12 dus )
Voorbeeld
cls
dim n$(12)
n$ = {"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"}
print day + "-" + n$[month] + "-" + year

Op nieuwjaar 2013 wordt dan volgende getoond

1-Jan-2013
Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Mouseb

Formaat

mouseb
mouseb()

Beschrijving

De functie geeft de huidige knop weer die ingedrukt wordt, naar analogie van clickb, alleen gaat het hier over de knop die op het moment zelf wordt ingedukt.

Resultaten
WaardeMuisknop die wordt ingedrukt
0Geen
1Links
2Rechts
4Midden
Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

MouseX

Formaat

mousex
mousex ( )

Beschrijving

De functie geeft de x-coördinaat terug van de plaats waar u nu met de muis staat of waar u het laatst in het grafisch venster hebt geklikt. De x-coördinaat is de horizontale as van links naar rechts.

Zie ook
Voorbeeld
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

MouseY

Formaat

mousey
mousey ( )

Beschrijving

De functie geeft de y-coördinaat terug van de plaats waar u nu met de muis staat of waar u het laatst in het grafisch venster hebt geklikt. De y-coördinaat is de vertikale as van beneden naar boven.

Zie ook
Voorbeeld
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

NetClose

Formaat

netclose
netclose ( )
netclose socket_numberinteger expression representing one of the current network sockets
netclose ( socket_number )

Beschrijving

De functie sluit de opgegeven netwerk connectie (socket_nummer). Als het socket_number niet opgegeven is, wordt de 0 gebruikt.

Voorbeeld

Voorbeeld is uitgewerkt op NetConnect.

Zie ook
Nieuw vanaf

0.9.6.31


vorige| Netwerk | volgende

2016/01/01 22:46

NetConnect

Formaat

netconnect server_naam, poort_nummer
netconnect ( server_naam, poort_nummer )
netconnect socket_numberinteger expression representing one of the current network sockets, server_naam, poort_nummer
netconnect ( socket_number, server_naam, poort_nummer )

Beschrijving

De functie opent een netwerk connectie (client) naar een server. Het IP address of de server naam worden opgegeven in server_naam, en de netwerk poort in poort_nummer. Aks er geen socket_number is meegegeven, wordt 0 gebruikt.

Voorbeeld

Open 2 instanties van BASIC-256 op eenzelfde comuter. Plak de “Server” code in de ene en de “client” code in de andere. Start de Server instantie eerst op en dan pas de client.

Je zal nu zien hoe de 2 instanties berichten met elkaar uitwisselen.

Server Code
# Haal een bericht op een stuur een 'success' terug
print "wachtend op een connectie op " + netaddress()
netlisten 9997
print "connectie opgesteld"
do
  while not netdata
   pause .1
   print ".";
  end while
  n$ = netread
  print n$
  netwrite "I heb '" + n$ + "' ontvangen."
until n$ = "end"
netclose

Dit zal het volgende tonen (waar xxx.xxx.xxx.xxx het IPv4 adres van je computer is)

wachtend op een connectie op xxx.xxx.xxx.xxx
connectie opgesteld
.........1 hallo
.......2 hallo
....3 hallo
.........4 hallo
..5 hallo
.....6 hallo
........7 hallo
.........8 hallo
..........9 hallo
........10 hallo
end
Client Code
# Geef een bericht in di naar de server verstuurd zal worden
input "Geef een bericht in?", m$
netconnect "127.0.0.1", 9997
for t = 1 to 10
  pause rand
  netwrite t + " " + m$
  print netread
next t
netwrite "end"
print netread
netclose

toont dan

enter message? Hallo
Ik heb '1 Hallo' ontvangen.
Ik heb '2 Hallo' ontvangen.
Ik heb '3 Hallo' ontvangen.
Ik heb '4 Hallo' ontvangen.
Ik heb '5 Hallo' ontvangen.
Ik heb '6 Hallo' ontvangen.
Ik heb '7 Hallo' ontvangen.
Ik heb '8 Hallo' ontvangen.
Ik heb '9 Hallo' ontvangen.
Ik heb '10 Hallo' ontvangen.
Ik heb 'end' ontvangen.
See Also
New To Version

0.9.6.31


vorige | Netwerk | volgende

2016/01/01 22:46

NetData

Formaat

netdata
netdata ( )
netdata socket_number
netdata ( socket_number )

Beschrijving

De functie geeft true terug als er data moet worden gelezen met de NetRead functie, andere geeft de functie false terug.
Als het socket_number niet werd meegegeven, wordt 0 gebruikt.

Voorbeels

Uitgewerkt voorbeeld op NetConnect.

Zie ook
Nieuw vanaf

0.9.6.31


vorige | Netwerk | volgende

2016/01/01 22:46

NetListen

Formaat

netlisten port_number
netlisten ( port_number)
netlisten socket_numberinteger expression representing one of the current network sockets, port_number
netlisten ( socket_number, port_number)

Beschrijving

De functie opent een netwerk connectie (server) op een specifieke poort en wacht dat een andere programma zich connecteert. Als de socket_number niet gespecifieerd is,wordt 0 gebruikt.

Voorbeeld

Voorbeeld uitgewerkt op NetConnect.

Zie ook
Nieuw vanaf

0.9.6.31


vorige | Netwerk | volgende

2016/01/01 22:46

NetRead

Formaat
Beschrijving

De functie leest de data van de open netwerk connectie op socket_number en geeft die terug als string.
De functie wacht tot er data is ontvangen. Indien er geen socket_number werd meegegeven, wordt 0 gebruikt.

Voorbeeld

Voorbeeld uitgewerkt op NetConnect .

Zie ook
Nieuw vanaf

0.9.6.31


vorige | Netwerk | volgende

2016/01/01 22:46

NetWrite

Formaat

netwrite string
netwrite ( string )
netwrite socket_numberinteger expression representing one of the current network sockets, string
netwrite ( socket_number, string )

Beschrijving

De functie stuurt de string naar het opgegeven socket_number ( open netwerk connectie). Als dit nummer niet is opgegeven, wordt 0 gebruikt.

Voorbeeld

Uitgewerkt voorbeeld op NetConnect.

Zie ook
Nieuw vanaf

0.9.6.31


vorige | Netwerk

2016/01/01 22:46

Open

Formaat

open bestand
open(bestand)
open bestandsnr, bestand
open(bestandsnr, bestand)

Beschrijving

Deze functie opent een bestand om erin te schrijven of te lezen.

in bestand geef je de bestandsnaam op met een absoluut of relatief pad 4). Als je geen bestandsnr meegeeft, dan wordt het bestandsnr = 0. Open je dan een nieuw bestand, zonder evenwel het bestandsnr mee te geven, zorgt ervoor dat je eerder geopend bestand gesloten wordt.

Probeer dus altijd een bestandsnr mee te geven !

Indien het opgegeven bestand niet bestaat, krijg je geen foutmelding, maar wordt het bestand gewoon aangemaakt. Als je dus een bestaand bestand wil openen, wees dan zeker dat je het op de goede plaats zoekt ! Dit kan je doen met de Exists functie.

Opmerking

Met BASIC256 mag je tot 8 bestanden tegelijk openen. Bestandnummers zijn dan 0 tot 7

Voorbeeld
print currentdir ( )
open(1,"bestand.txt")

geen feedback… als het bestand bestaat wordt het geopend, anders wordt dat bestand aangemaakt.

Zie Ook
2016/01/01 22:46

offError

Formaat

offerror

Beschrijving

Zet de foutafhandeling af. Hierdoor stopt het programma als er zich een fout voordoet.

Voorbeeld

Volg het voorbeeld van de foutboodschappen lijst

Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

onError

Formaat

onerror label

Beschrijving

Activeert de foutafhandeling. De subroutine bij etiket label wordt bij een fout in het programma uitgevoerd.

Met een Return opdracht in de fout subroutine kan het programma daarna worden verdergezet.

Voorbeeld

Volg het voorbeeld van de foutboodschappen lijst

Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Pause

Formaat

pause seconden
pause (seconden)

Beschrijving

Laat de computer seconden wachten vooraleer hij de volgende opdracht uitvoert.

De seconden waarden mag een decimale waarde zijn, dus je kan tot op de 100e seconde werken.

Voorbeeld
Print "Ik begin nu"
pause 20
Print "en heb nu na 20 seconden gedaan"

( pas op, het voorbeeld duurt lang)


vorige | Programma Controle | volgende

2016/01/01 22:46

Pixel

Formaat

pixel (x, y )

Beschrijving

De functie geeft de RGB waarde terug van de pixel die zich op (x,y) bevindt.
Als de pixel sinds de laatster [clg] opdracht niet werd overschreven, of indien het werd overschreven met de clear kleur, dan wordt -1 teruggegeven.

Voorbeeld

<code basic4gl> uit te werken c/code>

Zie ook

Rgb

Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Plot

Formaat

plot x, y
plot ( x, y )

Beschrijving

Met deze functie verander je éé pixel op plaats (x,y) in het grafisch venster in de kleur van het potlood.

:!: Opgelet :!: één pixel is klein ;-)

Voorbeeld

Omdat één pixel zeer klein is, laat ik dus 100 pixels naast elkaar van kleur veranderen ;-)

clg
color red
for x=1 to 100 
plot 100+x,100
next x

zie je het resultaat ?


vorige | Tekenen en kleuren | volgende

2016/01/01 22:46

Poly

Formaat

poly numerieke array variabele
poly {x1, y1, x2, y2, x3, y3 …}

Beschrijving

De functie tekent een veelhoek ( polygoon).
De hoeken van de veelhoek worden vastgelegd dankzij de (x,y) coördinaten die in de numerieke array variabele worden meegegeven. De array moet dus telkens een even aantal getallen bevatten !!!!

Je kan de coördinaten ook onmiddellijk meegeven met de poly functie door de haakjes { }.

Opmerking

Het aantal punten werd als parameter van het poly statement weggenomen sinds de versie 0.9.4

Zie Ook
Voorbeeld
color blue
rect 0,0,300,300
color green
dim driehoek(6) # met 3 maal 2 = 6 getallen
driehoek = {100, 180, 150, 80, 200,180}
poly driehoek
color blue
rect 0,0,300,300
color green
poly {100, 180, 150, 80, 200,180}

Beide programma's tonen hetzelfde resultaat:


vorige | Tekenen en kleuren | volgende

2016/01/01 22:46

Print

Formaat

print uitdrukking [ ; ]

Description

Deze opdracht schrijft de uitdrukking naar het tekstvenster. Indien de puntkomma wordt meegegeven, komt er geen nieuwe lijn op het einde.

Dit is waarschijnlijk ook de eerste opdracht die je geleerd zal hebben. Logisch, want dat is de manier waarop de computer met je communiceert!

Voorbeeld
print "Hello World!"
print "Dit wordt op de nieuwe regel geprint.";
print " Maar dit niet. Dit komt op de tweede regel."

Zie Ook
2016/01/01 22:46

PutSlice

Formaat

putslice x, y, slice$
putslice x, y, slice$, doorichtige kleur

Beschrijving

Met deze functie toon je de tekening die je in een vorge stap in een slice string hebt gezet. Als je transparent meegeeft als kleur, dan worden die punten met die kleur ook niet getoond.

Voorbeeld
clg
a$= getslice(0,5,10,5)
print a$
putslice(10,10,a$)
Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Radians

Formaat

radians ( expression )

Beschrijving

Converteert een hoek in graden naar radianen.

Zie Ook
hoek = 360 
print "Hoek in graden: " + hoek
print "Hoek in radialen: " + radians(hoek)

geeft dan

hoek = 360 
Hoek in graden: 360
Hoek in radialen: 6.283185

6.28 = 2*pi

Zie Ook
2016/01/01 22:46

Rand

Formaat

rand
rand()

Beschrijft

De functie geeft een willekeurig getal tussen 0 en 1. Er is een uniforme verdeling van de waarden.

Opmerking

Om een willekeurig getal tussen 0 en 10 te krijgen, volstaat volgende combinatie: int(rand * 10).

Voorbeeld
for teller= 1 to 10 
eengetal = int(rand*100)
print eengetal
next teller

geeft bij deze test

77
32
19
75
88
41
43
23
98
71

maar dit zou bij jou andere getallen moeten leveren.


vorige | Wiskundige Functies | volgende

2016/01/01 22:46

Read

Formaat

read
read()
read(bestandsnr)

Beschrijving

Deze functie leest het bestand en geeft een token terug. Een token is een string van karakters die opgeslplitst zijn door een spatie, tab of nieuwe lijn opdracht, je krijgt dus alles in stukjes binnen. Telkens je dus een spatie,tab of nieuwe lijn tegenkomt.

Specifieer je geen bestandnummer dan gebruikt de functie bestandnr 0.

Voorbeeld
((prorgamma gevonden in /home/.../basic/Examples/testing)) 
# testlineio.kbs - test readline, writeline, and eof
# 2008-08-29 jmr
 
open "foo.txt"
reset
for l = 1 to 8
	writeline "Data file line " + l + "."
next l
 
 
l = 0
donext:
if eof then goto done
l = l + 1
a$ = read
print "line " + l + "=" + a$
goto donext
 
done:
print "total of " + l + " lines."
close
end

Dir programma opent eerst Foo.txt, maakt het leeg en schrijft er dan 8 regels in. VErvolgens wordt elke lijn uitgelezen als token in variable a$ en uitgeschreven op het scherm. Dit ziet er dan zo uit: ++++Resultaat|

line 1=Data
line 2=file
line 3=line
line 4=1.
line 5=Data
line 6=file
line 7=line
line 8=2.
line 9=Data
line 10=file
line 11=line
line 12=3.
line 13=Data
line 14=file
line 15=line
line 16=4.
line 17=Data
line 18=file
line 19=line
line 20=5.
line 21=Data
line 22=file
line 23=line
line 24=6.
line 25=Data
line 26=file
line 27=line
line 28=7.
line 29=Data
line 30=file
line 31=line
line 32=8.
total of 32 lines.

++++

Zie ook
2016/01/01 22:46

Readline

Formaat

readline
readline()
readline(bestandsnr)

Beschrijving

Deze functie leest het bestand lijn per lijn uit.

Specifieer je geen bestandnummer dan gebruikt de functie bestandnr 0

Voorbeeld
((prorgamma gevonden in /home/.../basic/Examples/testing)) 
# testlineio.kbs - test readline, writeline, and eof
# 2008-08-29 jmr
 
open "foo.txt"
reset
for l = 1 to 8
	writeline "Data file line " + l + "."
next l
 
 
l = 0
donext:
if eof then goto done
l = l + 1
a$ = read
print "line " + l + "=" + a$
goto donext
 
done:
print "total of " + l + " lines."
close
end

Dir programma opent eerst Foo.txt, maakt het leeg en schrijft er dan 8 regels in. VErvolgens wordt elke lijn uitgelezen als token in variable a$ en uitgeschreven op het scherm. Dit ziet er dan zo uit: ++++Resultaat|

line 1=Data file line 1.

line 2=Data file line 2.

line 3=Data file line 3.

line 4=Data file line 4.

line 5=Data file line 5.

line 6=Data file line 6.

line 7=Data file line 7.

line 8=Data file line 8.

total of 8 lines.

++++


vorige | Lezen en schrijven | volgende

2016/01/01 22:46

Rect

Formaat

rect x,y,breedte,hoogte
rect ( x, y, breedte,hoogte )

Bescrhijving

De functie tekent een vierhoek van breedte x hoogte pixels met in kleur van het potlood. De Linkerhoek van de vieruhoek bevindt zich op x,y.

Voorbeeld
color white
rect 0,0,300,300
color red
rect 50,50,150,150
color blue
rect 100,100,150,150
color green
rect 10,140,280,20

geeft dan


vorige | Tekenen en kleuren | volgende

2016/01/01 22:46

Redim

Formaat

redim numeriekevariable( getal )
redim stringvariable$( getal )
redim numeriekevariable( rijen , kolommen )
redim stringvariable$( rijen , kolommen )

Beschrijving

De functie past de dimensie aan van een eerder aangemaakte tabel, mét behoud van gegevens.
Indien de array groter wordt, dan worden de nieuwe elementen in de tabel met 0 of met '' ( lege string) geïnitialiseerd. Wordt de tabel kleiner, dan verwijnen de elementen op het einde.

Voorbeeld
uit te werken
Zie Ook

Dim

Nieuw vanaf

0.9.5t


volgende| Tabellen

2016/01/01 22:46

Refresh

Formaat

refresh

Beschrijving

Deze functie ververst het grafisch venster om alles te tonen wat sinds het laatste refresh commando werd getekend. Deze functie wordt gebruikt samen met de Fastgraphics mode.

Voorbeeld
nog uti te werken
Zie ook
2016/01/01 22:46

# ( Commentaar)

Formaat

rem vrij commentaar
# vrij commentaar

Beschrijving

Een lijn die met rem of # begint wordt door BASIC256 overgeslagen.

Een goed programmeur neemt ook de tijd om zijn programma te voorzien met de nodige commentaar. Hierdoor wordt het mogelijk om een programma met anderen te delen. Neem dus de goede gewoonte aan om je programma's te voorzien van zinnige commentaar. Zelfs als je de enige bent die je programma's gaat bewerken. zal jij nog weten wat je 2 jaar geleden hebt geprogrammeerd en waarom?

Voorbeeld
# Dit programma zal 2 lijnen printen
print "1st line"
print "2nd Line"

vorige | Programma Controle | volgende

2016/01/01 22:46

Reset

Formaat

reset
reset()
reset(filenumber)

Beschrijving

Wist een open bestand. Alle informatie in het bestand is dan verloren !!
Wees dus voorzichtig als je dit gebruikt. Als je geen bestandsnummer ingeeft, dan neemt de functie bestandsnummer 0.

Voorbeeld
print currentdir
open (1,"Foo.txt")
reset 1
write (1,"Hello")
write (1," Dit komt op dezelfde lijn na Hello")
close 1

Telkens als je dit programma uitvoert, dan open je Foo.txt, maak je het leeg en zet je er telkens dezelfde inhoud in.

Dit is de inhoud van Foo.txt

Hello Dit komt op dezelfde lijn na Hello

Probeer nu eens de code verschillende keer na elkaar uit te voeren, maar neem de 'Reset 1' opdracht weg. Wat zie je?5)

Zie Ook
2016/01/01 22:46

Rgb

Formaat

rgb(rood, groen, blauw )

Beschrijving

De functie geeft de rgb waarde weer van de combinatie van roog, groen en blauwe componentwaarden.
De waarden van de 3 componenten moeten tussen 0 en 255 liggen.

Voorbeeld
print rgb(0,100,255)

geeft dan

-16751361 # dit is de kleurcode van lichtblauw.... 
Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46
Formaat

right( string, aantal)

Beschrijving

Met deze funcite ga je het rechter gedeelte van string selecteren en dat zoveel aantal karakters van rechts beginnend.

Zie ook
Voorbeeld
print right("Hello iedereen", 3)

geeft

een
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:46

Say

Formaat

say uitdrukking
say ( uitdrukking )

Beschrijving

deze functie maakt gebruik van de Text-to-Speech (TTS) om de uitdrukking uit te spreken. De meeste operating systemen ( ubuntu, windows) hebben de TTS om teksten en informatie op het scherm om te zetten naar woorden

 • In LINUX worden FLite of eSpeak libraries vereist.
 • In Windows wordt de standaard SAPI stem gebruikt.
Opemerking

Windows SAPI zal de stem gebruiken die je in je controlepaneel hebt gedefinieerd. Om de standaard in Linux/Mac te veranderen op basis van de ESpeak library moet je de gewenste stembestanden naar default kopiëren.

# Opdrachten uit te voeren om 'nl' op Ubuntu 10.10 te activeren
# kan afwijken van je eigen systeem... 
cd /usr/share/espeak-data/voices
sudo cp nl default
Voorbeeld
say "Dit wordt een heel lange tekst om op te zeggen. Ik zal maar stoppen. 4 3 2 1 STOP."
Say " 1100234 euro"
say 100/10

Heb je gemerkt dat de comuter de leestekens en getallen goed uitspreekt? En dat je hem zelf het antwoord van een berekening kan laten zeggen?

Nieuw vanaf

0.9.4


Geluid | volgende

2016/01/01 22:47

Hour

Formaat

second
second()

Beschrijving

Geeft het aantal seconden terug op basis van de tijd van de computer (0-59).

Voorbeeld
# Toon een leesbare datum
dim months$(12)
months$ = {"Januari", "Februari", "Maart", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Augustus", "September", "October", "November", "December"}
print right("0" + day, 2) + "-" months$[month] + "-" + year 
# Toon een leesbare datum
h = hour
if h > 12 then
h = h - 12
ampm$ = "PM"
else
ampm$ = "AM"
end if
if h = 0 then h = 12
print right("0" + h, 2) + "-" + right("0" + minute, 2) + "-" + right("0" + second, 2) + " " + ampm$

Toont ongeveer zo iets.

29-januari-2012
10-00-02 PM
Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Seek

Formaat

seek plaats
seek ( plaats )
seek filenumber, plaats
seek ( filenumber, plaats )

Beschrijving

Deze funcite verplaatst de 'lezen/schrijven' plaats zoals opgegeven met plaats (aantal bytes vanaf het begin van het bestand) Als je geen bestandnummer opgeeft, wordt de functie uitgevoerd op bestandnummer 0, voor zover die er is.

Voorbeeld

FIXME

 
zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Sin

Formaat

sin ( uitdrukking )

Beschrijving

Dit is een wiskundige formule, meer bepaald uit de Goniometrie

De functie berekent de sinus van uitdrukking. De hoek moet in radianen worden meegegeven (0 tot 2pi).

Meer informatie over deze functie vind je op de wiki : sin

Voorbeeld
clg
color black
# tekent de horizontale as
line 0,150,300,150
line 150,0,150,300
# we starten hier
color blue
lastx = 0
lasty = sin(0) * 50 + 150
# teken nu de sinusoïdale
for x = 0 to 300 step 5
  angle = x / 300 * 2 * pi
  y = sin(angle) * 50 + 150
  line lastx, lasty,x, y
  lastx = x
  lasty = y
next x

++++geeft dan :| ++++

Zie ook
2016/01/01 22:47

Size

Formaat

size
size()
size(filenumber)

Beschrijving

Deze functie geeft weer hoe groot het bestand is in bytes6). Geef je geen bestandnummer in, dan wordt de functie uitgevoerd op bestandnummer 0, als ze bestaat natuurlijk.

Voorbeeld
print currentdir
open (1,"Foo.txt")
print size(1) 
close 1

geeft dan

/home/guest # werkdirectory :-) 
40 # dit bestand is dus 40 bytes lang

Geef je geen bestandnummer in, dan probeert het programma 0. Maar aangezien er geen bestand geopend is voor 0, krijg je FOUT op lijn 3: File not open.

Zie Ook
Nieuw Vanaf
2016/01/01 22:47

Sound

Formaat

sound frequentie, duur
sound ( frequentie, duur )
sound ( deuntje )
sound deuntje
sound {frequentie1, duur1, frequentie2, duur2, …}

Beschrijving

Dankzij sound kan je een geluid om de luidsprekers van de computer laten horen.
De frequentie wordt in Hz. uitgedrukt en de duur in milliseconden (1000 in een seconde).

Je kan ook een deuntje opstellen in een array, waardoor je het vervelende klikgeluid tussen elke toon voorkomt.

Opmerking

Ondersteuning voor geluid werd in LINUX systemen vanaf versie 0.9.5g. toegeovoegd.
In versie 0.9.5h werd voor Windows gebruikt gemaakt van de standaard geluidsettings.

Zie ook
Voorbeeld
c3_littlefuge.kbs
# Muziekstuk van J.S.Bach - XVIII Fuge in G moll.
tempo = 100 # noten per minuut
milimin = 1000 * 60 # miliseconds in een minuut
q = milimin / tempo # kwartnoot is een maat
h = q * 2 # halve note (2 quarters)
e = q / 2 # 1/8 note (1/2 quarter)
s = q / 4 # 1/16 note (1/4 quarter)
de = e + s # dotted eight - eight + 16th
dq = q + e # doted quarter - quarter + eight
 
sound{392, q, 587, q, 466, dq, 440, e, 392, e,466, e, 440, e, 392, e, 370, e, 440, e, 294, q,392, e, 294, e, 440, e, 294, e, 466, e, 440, s,392, s, 440, e, 294, e, 392, e, 294, s, 392, s,440, e, 294, s, 440, s, 466, e, 440, s, 392, s,440, s, 294, s}

Dit voorbeeld komt uit het boek “So You Want to Learn to Program”? van (James M. Reneau, M.S)


vorige | Geluid | volgende

2016/01/01 22:47

Spritecollide

Formaat

spritecollide ( sprite1, sprite2)

Beschrijving

MEt deze functie kan je weten of 2 sprites tegen elkaar botsen of niet. De spritecollide functie veronderstelt dat de 2 sprites met een rechthoek verbonden zijn ter grootte van het opgeladen beeld. De botsin wordt berekend door deze rechthoeken te gebruiken. Voor ronde of rare gevormde slides kan het dus zijn dat deze functie onterechte botsingen detecteerd.

Voorbeeld
uit te werken
Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Spritedim

Formaat

spritedim n
spritedim ( n )

Beschrijving

Deze functie maakt n sprite plaatshouders in het geheugen. Sprites worden in het programma aangeroepen door een nummer van 0 to n-1.

Voorbeeld
uit te werken
Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Spriteh

Formaat

spriteh ( spritenummer )

Beschrijving

De functie geeft de hoogte in pixels van een geladen sprite.

Voorbeeld
uit te werken
Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Spritehide

Formaat

spritehide spritenummer spritehide ( spritenummer )

Beschrijving

De functie verbergt een sprite, de informatie erover blijft wel behouden.

Voorbeeld
uit te werken
Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Spriteload

Formaat

spriteload spritenumber, filename
spriteload ( spritenumber, filename )

Bescrhijving

De functie laadt een beeld uit een bestand op en bewaart het als sprit. De sprite is dan actief en beweegbaar, maar zal niet op het scherm te zien zijn tot de spriteshow opdracht werd gegeven.
Spriteload leest de meest gangbare formaten :

 • BMP (Windows Bitmap)
 • GIF (Graphic Interchange Format)
 • JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group)
 • PNG (Portable Network Graphics).
Voorbeeld
uit te werken
Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Spritemove

Formaat

spritemove spritenummer, dx, dy
spritemove ( spritenummer, dx, dy )

Beschrijving

De functie verschuift een sprite van zijn huidige positie met het opgegeven aantal pixels.
De verschuiving blijft berpekt tot het huidie scherm.

Voorbeeld
uit te werken.
Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Spriteplace

Formaat

spriteplace spritenummer, x, y
spriteplace ( spritenummer, x, y )

Bescrhijving

De functie zet het midden van een sprite op een specifiek plaats op het scherm.
Naar analogie van de imgload functie, gebrukt deze functie het midden van de sprite en niet de linkerbovenhoek zoals de meeste grafische functies.

Voorbeeld
uit te werken
Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Spriteshow

Formaat

spriteshow spritenummer
spriteshow ( spritenummer )

Beschrijving

De functie verbergt de sprite met referentie spritenummer

Voorbeeld
uit te werken.
Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Spriteslice

Formaat

spriteslice spritenummer, x, y, breedte, hoogte
spriteslice ( spritenummer, x, y, breedte, hoogte )

Beschrijving

De functie kopiëert een rechthoekig oppervlakte van het scherm van de linkerbovenhoek zoals opgegeven met de coördinaten x en y en dit voor een de opgegeven hoogte en breedte in een nieuw sprite met spritenummer.
De sprite is acitef en kan worden verschoven, maar is niet zichtbaar tot de spriteshow opdracht werd gegeven.

Opmerking

Het is aangewezen om eerst een [clg] commando uit te voeren vooraleer de sprite getekend en gesliced wordt.
Ongeverfde pixels worden transparant wanneer de sprite getoond wordt op het scherm. Doorzichtige pixels kunnen ook gemaakt worden door met de kleur clear te werken.

Voorbeeld
uit te werken 
Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Spritev

Formaat

spritev ( spritenummer )

Beschrijving

De functie geeft aan of de sprite getoond wordt of niet.

Voorbeeld
uit te werken
Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Spritew

Formaat

spritew ( spritenummer )

Beschrijving

De functie geeft de breedte in pixels van een geladen sprite.

Voorbeeld
uit te werken
Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Spritex

Formaat

spritex ( spritenummer )

Beschrijving

De functie geeft de x coördinaat van de het midden van een geladen sprite terug.

Voorbeeld
uit te werken
Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Spritey

Formaat

spritey ( spritenummer )

Beschrijving

De functie geeft de y coördinaat van een geladen sprite terug.

Voorbeeld
uit te werken
Zie Ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Stamp

Format

stamp x, y, array
stamp x, y, {x1, y1, x2, y2, x3, y3 …}
stamp x, y, schaal, array
stamp x, y, schaal, {x1, y1, x2, y2, x3, y3 …}
stamp x, y, schaal, rotatie, array
stamp x, y, schaal, rotatie, {x1, y1, x2, y2, x3, y3 …}

Beschrijving

Met deze functie teken je een veelhoek (ploygoon) met de linkerbovenhoek in (x,y), in de opgegeven schaalgrootte schaal en draait dit in de opgegeven rotatie (kloksgewijs). Zowel schaal als rotatie zijn optioneel.

De hoeken van de veelhoek worden zoals bij de poly functie gedefinieerd door het aantal (x,y) coördinaten in de array.
Je kan de veelhoek ook definiëren met { } in plaats van de array.

Zie ook
Voorbeeld

Beide programma's zullen 2 driehoeken tekenen, waarvan de 2 kleiner is.

clg
color blue
rect 0,0,300,300
color green
dim driehoek(6)
tri = {0, 0, 100, 100, 0, 100}
# Teken de driehoek op 0,0 (volledige grootte)
stamp 100, 100, driehoek
# Teken de driehoek op 200,100 (halve grootte)
stamp 200, 100, .5, driehoek
clg
color blue
rect 0,0,300,300
color green
# Teken de driehoek op 0,0 (volledige grootte)
stamp 100, 100, {0, 0, 100, 100, 0, 100}
# Teken de driehoek op 200,100 (halve grootte)
stamp 200, 100, .5, {0, 0, 100, 100, 0, 100}

Dit wordt dan:

Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

String

Formaat

string ( uitdrukking )

Beschrijving

Je ziet hiermee niet veel gebeuren. Alleen zeg je daarmee aan een computer dat hij een getal uit uitdrukking als een string moet beschouwen. Dan kan hij daarmee niet meer rekenen ….

Zie ook
2016/01/01 22:47

System

Formaat

system uitdrukking
system ( uitdrukking )

Beschrijving

Voert een system commando uit in het terminal venster.
:!: OPGELET: Dit kan een zeer gevaarlijke opdracht zijn. Gebruik dit enkel als je weet wat je doet.

Vanaf versie
2016/01/01 22:47

Tan

Formaat

tan ( uitdrukking )

Beschrijving

Dit is een wiskundige formule, meer bepaald uit de Goniometrie

De functie berekent de tangens van uitdrukking. De hoek moet in radianen worden meegegeven (0 tot 2pi).

Meer informatie over deze functie vind je op de wiki : tan

Voorbeeld

++++Hierna de code|

clg
color black
#tekent een horizontale as
line 0,150,300,150
# waar beginnen we
color blue
lastx = 0
lasty = tan(0) * 50 + 150
# go over de lijn en teken de grafiek
for x = 0 to 300 step 5
  angle = x / 300 * 2 * pi
  y = tan(angle) * 50 + 150
  line lastx, lasty, x, y
  lastx = x
  lasty = y
next x

++++ ++++geeft dan| ++++

Zie ook
2016/01/01 22:47

Text

Formaat

text x, y, string
text ( x, y, string )

Beschrijving

De functie schrijft de string in het grafisch venster met het lettertype en kleur die op dat moment zijn gedefinieerd. Er wordt gebonnen op x, y .

Voorbeeld
clg 
color grey
rect 0,0,graphwidth,graphheight
color darkblue
font "Penguin Attack",18,50
text 10,100,"Fraaie tekst"
color darkgreen
font "Swift",14,75
text 10,200,"En dit is de vette tekst!"

wordt dan.

Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Upper

Formaat

upper ( string )

Beschrijving

Geeft de string terug waarin alle kleine letters door grote letters werden vervangen.

Wist je trouwens, dat je MEESTAL GEEN ZIN MAAKT MET ALLEMAAL HOOFDLETTERS als je met de computer schrijft?
Dan denken de meeste mensen dat je tegen hen schreeuwt …. opletten dus.

Zie ook
Voorbeeld
print upper("blAuw!")

wordt

BLAUW!
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47

Volume

Formaat

volume niveau
volume ( niveau )

Beschrijving

Pas het volume aan met het Sound commando. Volume niveau is een cijfer tussen 0 en 10. Het staat normaal op 5.

Zie ook
Voorbeeld
for vol = 1 to 9
volume(vol)
sound(100,100)
next vol

maakt eenzelfde geluid geduren 1/10 seconde en telkens luider.

Nieuw Vanaf

0.9.5i


vorige | Geluid | volgende

2016/01/01 22:47

WAVplay

Formaat

wavplay bestandsnaam
wavplay ( bestandsnaam )

Beschrijving

Deze functie speelt het WAV audio bestand asynchroon uit(bestand wordt in de achtergrond gespeeld).

Zie Ook
Voorbeeld
wavplay("muziek.wav")
Nota

FIXME correcte gegevens om wav bestand af te spelen in linux

Nieuw vanaf

0.9.4


vorige | Geluid | volgende

2016/01/01 22:47

WAVstop

Formaat

wavstop bestandsnaam

Beschrijving

Deze functie stopt het spelen van het WAV audio bestand .

Zie Ook
Voorbeeld
wavstop
Nieuw vanaf

0.9.4


vorige | Geluid | volgende

2016/01/01 22:47
 

Write

Formaat

write string
write ( string )
write filenumber, string
write ( filenumber, string )

Beschrijving

Schrijft string aan het einde van een open bestand toe. Als je het bestandsnummer (filenumber) niet meegeeft, dan wordt 0 genomen.

Voorbeeld
print currentdir
open (1,"Foo.txt")
write (1,"Hello")
write (1," Dit komt op dezelfde lijn na Hello")
close 1

Print currentdir gebruik ik om te weten waar ik een bestand open. Dit is de plaats waar Foo.txt zal worden geopend ( of weggeschreven) Verder zijn er 2 write opdrachten. In het Foo.txt bestand zie je echter alles mooi op een lijn. Ik voer een close uit om het bestand mooi te sluiten. De informatie wordt wel onmiddellijk in het bestand gezet, maar je bent nooit zeker he.

Zie ook
2016/01/01 22:47

WriteLine

Formaat

writeline string
writeline ( string )
writeline filenumber, string
writeline ( filenumber, string )

Beschrijving

De functie schrijft string aan het einde van een open bestand toe samen met een nieuwe lijn. Als je dan nog eens wegshrijft, is dat op de nieuwe lijn!
Als je het bestandsnummer (filenumber) niet meegeeft, dan wordt 0 genomen.

Voorbeeld
print currentdir
open (1,"Foo.txt")
writeline (1,"Hello")
writeline (1,"Dit komt op de volgende lijn na Hello")
close 1

Print currentdir gebruik ik om te weten waar ik een bestand open. Dit is de plaats waar Foo.txt zal worden geopend ( of weggeschreven) Verder zijn er 2 write opdrachten. In het Foo.txt bestand zie je echter alles mooi op een lijn. Ik voer een close uit om het bestand mooi te sluiten. De informatie wordt wel onmiddellijk in het bestand gezet, maar je bent nooit zeker he.

dit geeft dan het bestand

Foo.txt
Hello
Dit komt op de volgende lijn na Hello
Zie ook
New To Version
2016/01/01 22:47

Year

Formaat

year
year ( )

Beschrijving

Geeft het jaartal terug van de huidige systeemdatum.

Voorbeeld
print "Het is vandaag ";
print day + "/" +(month + 1) + "/" + year

toont dan

Het is vandaag 29/1/2012
Zie ook
Nieuw vanaf
2016/01/01 22:47
1)
kleur moet in het Engels opgegeven worden
2) , 3)
true=1 en false=0
4)
zie moeilijke woorden
5)
dezelfde tekst komt zoveel malen terug als je het programma hebt uitgevoerd
nl/singlepage.txt · Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)