User Tools

Site Tools


nl:sound

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:sound [2016/01/01 22:47]
nl:sound [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Sound =====
 +==== Formaat ====
 +**sound** //​frequentie//,​ //duur//\\
 +**sound** ( //​frequentie//,​ //duur// )\\
 +**sound** ( //deuntje// )\\
 +**sound** //​deuntje//​\\
 +**sound** {frequentie1,​ duur1, frequentie2,​ duur2, ...}
 +==== Beschrijving ====
 +Dankzij //sound// kan je een geluid om de luidsprekers van de computer laten horen.\\
 +De //​frequentie//​ wordt in [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Hertz_(eenheid)|Hz.]] uitgedrukt en de //duur// in  milliseconden (1000 in een seconde).
  
 +Je kan ook een deuntje opstellen in een array, waardoor je het vervelende klikgeluid tussen elke toon voorkomt. ​
 +
 +==== Opmerking ====
 +
 +Ondersteuning voor geluid werd in LINUX systemen vanaf versie 0.9.5g. toegeovoegd.\\
 +In versie 0.9.5h werd voor Windows gebruikt gemaakt van de standaard geluidsettings.
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[volume|Volume]]
 +
 +==== Voorbeeld ==== 
 +
 +<file basic4gl c3_littlefuge.kbs>​
 +# Muziekstuk van J.S.Bach - XVIII Fuge in G moll.
 +tempo = 100 # noten per minuut
 +milimin = 1000 * 60 # miliseconds in een minuut
 +q = milimin / tempo # kwartnoot is een maat
 +h = q * 2 # halve note (2 quarters)
 +e = q / 2 # 1/8 note (1/2 quarter)
 +s = q / 4 # 1/16 note (1/4 quarter)
 +de = e + s # dotted eight - eight + 16th
 +dq = q + e # doted quarter - quarter + eight
 +
 +sound{392, q, 587, q, 466, dq, 440, e, 392, e,466, e, 440, e, 392, e, 370, e, 440, e, 294, q,392, e, 294, e, 440, e, 294, e, 466, e, 440, s,392, s, 440, e, 294, e, 392, e, 294, s, 392, s,440, e, 294, s, 440, s, 466, e, 440, s, 392, s,440, s, 294, s}
 +</​file>​
 +
 +Dit voorbeeld komt uit het boek //"So You Want to Learn to Program"?//​ van (James M. Reneau, M.S) 
 +
 +
 +
 +----
 +[[say|vorige]] | [[sound_commands|Geluid]] | [[volume|volgende]]
nl/sound.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)