User Tools

Site Tools


nl:translations

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:translations [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Vertalingen ======
  
 +De meeste woorden in de programmeertaal BASIC-256 zijn engelse woorden. De **simpele vertaling** in het engels kan voor jou ook al een nuttige hulp zijn om te begrijpen wat ze betekenen. Hierna volgt de lijst van woorden en hun //korte// vertaling. Gebruik het internet als je een meer volledige vertaling wenst.
 +
 +Opgelet :!: Dit zijn niet alle woorden, enkel de woorden die een nuttige vertaling hebben.
 +
 +===== Lijst =====
 +
 +^Woord^Vertaling^Betekenis^
 +|anonymousarrays|anonieme reeks | |
 +|arrays|reeks | |
 +|asc (//​ascending//​)|oplopend | |
 +|ceil| plafond| |
 +|changedir( //change directory//​)|verander de folder | |
 +|circle|cirkel | |
 +|clickclear|kuis de klik op | |
 +|close|sluiten | |
 +|cls (//clear screen//)| kuis het scherm op | |
 +|color|kleur | |
 +|commandline|opdrachtregel | |
 +|count| tellen| |
 +|currentdir (//current directory//​)|huidige folder | |
 +|day|dag | |
 +|dbclose (//database close//​)|sluit de databank | |
 +|dbexecute (//database execute//)| voer uit op de databank| |
 +|dbrow (//database row//)| databank rij| |
 +|decimal| decimale | |
 +|degrees| graden| |
 +|dir (//​directory//​)|folder | |
 +|dountil| doe tot dat | |
 +|editvisible|bewerk de zichtbaar (optie) | |
 +|end| einde| |
 +|eof (//end of file//​)|einde van het bestand | |
 +|errorcodes|fout codes | |
 +|exists| bestaat| |
 +|explode| ontploffen| |
 +|fastgraphics| snelle beelden| |
 +|float|drijven | |
 +|floor|vloer | |
 +|font| lettertype| |
 +|fornext|voor elke / volgende | |
 +|getcolor|haal de kleur | |
 +|getsetting|heel de parameter | |
 +|getslice|haal de schijf | |
 +|gosubreturn| ga onder terugkeer| |
 +|goto| ga naar| |
 +|graphheight| hoogte van de grafiek| |
 +|graphsize| |grootte van de grafiek |
 +|graphvisible| grafiek zichtbaar| |
 +|graphwidth| breedte van de grafiek| |
 +|hour|uur | |
 +|ifthen|als dan | |
 +|imgload (//image load//)| laad beeld| |
 +|imgsave(//​image save //) |bewaar beeld | |
 +|implode|imploderen | |
 +|input| invoer| |
 +|instr (//in string//)| in de tekenreeks | |
 +|key|sleutel | |
 +|kill| doden| |
 +|lasterror| laatste fout| |
 +|lasterrorextra| laatste fout extra| |
 +|lasterrorline|lijn van de laatste fout | |
 +|lasterrormessage| laatste foutbericht| |
 +|left|links | |
 +|length|lengte | |
 +|line| lijn| |
 +|lower|lager | |
 +|mid| midden| |
 +|minute|minuut | |
 +|month|maand | |
 +|netaddress|netwerk adres | |
 +|netclose| netwerk sluiten| |
 +|netconnect|netwerk aansluiten | |
 +|netdata|netwerk gegevens | |
 +|netlisten|netwerk luisteren | |
 +|netread|netwerk lezen | |
 +|netwrite|netwerk schrijven | |
 +|numericconstants| numerieke constanten| |
 +|offerror|fouten afzetten | |
 +|onerror| fouten aanzeten| |
 +|open|openen | |
 +|operators|bewerkers | |
 +|ostype (//​operating system type//​)|besturingsysteem type | |
 +|outputvisible|uitvoer zichtbaar | |
 +|pause|onderbreking | |
 +|pixel|beeldelement | |
 +|plot|in kaart brengen | |
 +|poly (//​polygone//​)|veelhoek | |
 +|portin (//port in//​)|binnenkomende poort | |
 +|portout (//port out//​)|uitgaande poort | |
 +|print|afdrukken | |
 +|putslice|schijf plaatsen | |
 +|radians|radianen | |
 +|rand (//​random//​)| toevallig| |
 +|read| lezen| |
 +|readline|lees de lijn | |
 +|rect (//​rectangle//​)|rechthoek | |
 +|redim (//re dimension//​)|opnieuw dimensioneren | |
 +|refresh| verversen| |
 +|rem (//​remark//​)|opmerking | |
 +|replace| vervangen | |
 +|reset|herzetten | |
 +|rgb (//red blue green//)| rood - blauw-groen | |
 +|right| rechts| |
 +|say| zeggen| |
 +|second|seconde | |
 +|seek| zoeken| |
 +|setsetting| zet de parameter| |
 +|singlepage| een pagina | |
 +|size|grootte | |
 +|sound|geluid | |
 +|spritecollide|sprite botsing | |
 +|spritedim| sprite herdimensioneren| |
 +|spriteh (// sprite height//) |sprite hoogte | |
 +|spritehide| sprite verbergen| |
 +|spriteload| sprite laden| |
 +|spritemove| sprite verplaatsen| |
 +|spriteplace| sprite plaats | |
 +|spriteshow| toon de sprite| |
 +|spriteslice| sprite in schijfjes | |
 +|spritev (//sprite visible//​)|sprite zichtbaar | |
 +|spritew (//sprite width//​)|sprite breedte | |
 +|sqr (//square root//​)|vierkantswortel | |
 +|stamp|postzegel | |
 +|string|tekenreeks | |
 +|system| systeem| |
 +|text| tekst| |
 +|textwidth|breedte van de tekst | |
 +|upper|bovenste | |
 +|variables| variabele, veranderlijke grootheid| |
 +|wavplay ( //play wave//​)|speel de golf | |
 +|wavstop (//stop wave//)| stop de golf | |
 +|wavwait ( //wave waite//​)|wacht op de golf | |
 +|whileendwhile ( while end)| zolang dat einde | |
 +|write|schrijven | |
 +|writeline| schrijf de lijn| |
 +|year| jaar| |
nl/translations.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)