User Tools

Site Tools


nl:volume

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:volume [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Volume =====
 +==== Formaat ====
 +**volume** //​niveau//​\\
 +**volume** ( //niveau// )
 +==== Beschrijving ====
  
 +Pas het volume aan met het [[sound|Sound]] commando. ​ Volume //niveau// is een cijfer tussen 0 en 10.  Het staat normaal op 5.
 +==== Zie ook ====
 +[[sound|Sound]]
 +
 +==== Voorbeeld ==== 
 +<code basic5gl>​
 +for vol = 1 to 9
 +volume(vol)
 +sound(100,​100)
 +next vol
 +</​code>​
 +
 +maakt eenzelfde geluid geduren 1/10 seconde en telkens luider.
 +==== Nieuw Vanaf ==== 
 +0.9.5i
 +
 +----
 +[[sound|vorige]] | [[sound_commands|Geluid]] | [[wavplay|volgende]]
nl/volume.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)